شرکت سهامی خاص

تذکر: در صورتیکه مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جز سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سندمالکیت ضروری است و ...
 
ادامه در ادامه مطالب

ادامه مطلب
منبع : مهیسشرکت سهامی خاص
برچسب ها : شرکت ,سرمایه شرکت ,شرکت سهامی